OMV сайтове
Затвори
img_CO2 FAQ

Често задавани въпроси

По време на Парижката конференция на Обединените нации за климата през 2015 г. 195 страни-участници единодушно гласуваха за борба с промените в климата. Цялостната защита на климата е много повече от лесна задача за политиците или обществото. Като глобално предизвикателство, тя изисква действията на всеки един от нас. Икономиката, както и корпорациите, имат съществена роля в борбата срещу промяната на климата. Емисиите, възникващи в резултат на ежедневните икономически дейности, трябва да бъдат намалени, когато това е възможно или компенсирани, ако няма друга възможност.

Всеки човек на тази планета отделя CO2 емисии и оставя т.нар. въглероден отпечатък, който показва общо генерираните въглеродни емисии вследствие начина ни на живот, хранене, консумация и придвижване, както и горенето на изкопаеми горива.

В допълнение компаниите също генерират CO2 емисии от производствени процеси, консумация на енергия и отопление, бизнес пътувания или потребление на хартия, като всичко това увеличава парниковия ефект. При това въглеродният отпечатък на един продукт е сума от CO2 емисиите от суровините, производството и периода на използване до неговото изхвърляне. Колкото до горивата на OMV, горенето на бензин и дизел е основният фактор, тъй като генерира най-много емисии.

Също както метана и азотния двуокис, CO2 е парников газ. Той абсорбира топлинното излъчване на слънцето, което се отразява от повърхността на земята, и след това го отразява обратно към земята. Колкото повече парникови газове се акумулират в атмосферата, толкова по-високи стават температурите. Следователно намаляването на CO2 е ефективна мярка срещу промяната на климата, но представлява и основно предизвикателство, особено за икономиката.

Компаниите, процесите и продуктите, които компенсират своите начислени CO2 емисии чрез подпомагане на международно признати проекти за компенсиране на въглеродните емисии, се наричат климатично неутрални. Компенсирането на CO2 емисиите е важна стъпка в цялостната защита на климата заедно с ограничаването и намаляването на въглеродните емисии. Този метод е възприет най-напред на Конференцията от Киото през 1997 г. и оттогава се развива и подобрява.

Най-общо казано, не всяко пътуване може да бъде избегнато. С всеки изминат от Вашето превозно средство километър се генерира CO2; той навлиза в атмосферата и следователно способства за глобалното затопляне. За да осигурите възможност на Вашата компания да пътува по един екологично съобразен начин, ние Ви предлагаме да компенсирате своето гориво.

Със знака „климатично неутрално шофиране“ Вие се ангажирате със защита на климата и увеличаване надеждността на Вашата политика за устойчивост. Идентификационният номер, свързан с поръчката, осигурява прозрачна комуникация. За допълнителна информация относно обозначаването на климатично неутрални продукти, вижте Label Guide на нашия партньор ClimatePartner.

Дейности, които неизбежно генерират емисии парникови газове, могат да бъдат компенсирани с цел опазване на околната среда. Компенсирането на CO2 емисии е важна стъпка за цялостната защита на климата успоредно с ограничаването и намаляването им. Парниковите газове, като CO2, се разпространяват равномерно в атмосферата, така че тяхната концентрация е почти еднаква по цялата планета. Това означава също, че за глобалната концентрация на парникови газове няма значение къде по света се генерират или ограничават емисии. Емисиите, които не могат да бъдат избегнати локално, могат да бъдат балансирани посредством проекти за компенсиране на въглеродните емисии навсякъде другаде по света.

Проектите за компенсиране на въглеродните емисии несъмнено спестяват емисии парникови газове и допринасят съществено за борбата с глобалното затопляне. В допълнение те способстват за устойчивото развитие в съответната държава, където се реализира проектът, например чрез подобрен достъп до чиста питейна вода, разширяване на местната инфраструктура, създаване на работни места и запазване на съществуващото биоразнообразие.

Глобално признат стандарт за измерване на тези положителни ефекти са Целите за устойчиво развитие на Обединените нации. Тези 17 цели включват борба с бедността и глада, поощряване на образованието и глобално разпространение на чиста и достъпна енергия. Всеки проект за компенсиране на въглеродните емисии от нашето портфолио допринася за постигането на няколко от тези цели. За да направи този ефект видим, нашият партньор ClimatePartner посочва приноса на всеки отделен проект по различните Цели. По този начин Вие научавате кои други цели са подпомогнати от Вашите проекти, освен защитата на климата. За някои проекти допълнителният принос е толкова голям, че те реално представляват проекти за развитие с допълнителен елемент – опазване на климата, а не обратното.

Освен спестяването на емисии, всички проекти за компенсиране на CO2 емисиите трябва да покриват следните основни критерии: допълнителна стойност, изключване на двойна отчетност, дългосрочност и проверка от трета страна.
За да се демонстрира съответствие с критериите, проектите се одитират и сертифицират съгласно най-стриктните стандарти, като Златен стандарт и Потвърден въглероден стандарт. Това гарантира и редовно потвърждава въздействието на проекта върху опазването на климата. Едно от най-важните изисквания е проектите действително да представляват допълнителни мерки за опазване на климата и приносът им за намаляване на CO2 емисиите в атмосферата да е ясно измерим. Проектите трябва да отговарят на следните критерии, за да бъдат признати за проекти за компенсиране на въглеродните емисии:

Допълнителна стойност

Трябва да се гарантира, че даден проект може да се реализира единствено с допълнително финансиране от търговия с емисии. Това означава, че проектът зависи финансово от приходите от търговията с емисии и е важно това да може да бъде проверено. Проекти, които са доходоносни сами по себе си и могат да бъдат реализирани без допълнителни приходи, не отговарят на този критерий и не могат да се използват за компенсиране на въглеродни емисии.

Изключване на двойна отчетност

Трябва да се гарантира, че спестяванията на CO2 не са кредитирани вече на друго място. Например: ако генерираното електричество на дадена соларна инсталация вече е маркетирано като зелена енергия, тази соларна инсталация не може да бъде проект за компенсиране на въглеродните емисии, тъй като положителният ефект върху климата вече е обвързан с генерираната от нея енергия. Освен това, в процеса на неутрализация на въглерода трябва да се гарантира, че спестените CO2 емисии са използвани само веднъж за компенсиране на въглеродни емисии и съответните сертификати са приключени.

Дългосрочност

Спестяването на емисии трябва да е дълготрайно. Този критерий се отнася особено за проекти за залесяване и за опазване на горите, където трябва да е сигурно, че горите ще останат непроменени за определен период от време. Гористи зони, които предстои да бъдат преобразувани в пасища посредством пожарно почистване само след няколко години, не могат да бъдат признати за проекти за компенсиране на въглеродните емисии.

Периодично наблюдение от независими организации – трети страни

Проектите за компенсиране на въглеродните емисии трябва да бъдат проверявани периодично по всички горепосочени критерии от независими трети страни. Те наблюдават съответствието с кореспондиращите стандарти и потвърждават реалния обем компенсиран CO2. Затова се изготвят периодични доклади за развитието на проекта.

Нуждаете ли се от повече информация или допълнителни данни? ClimatePartner описва подробно как работят проектите за компенсиране на въглеродните емисии и какви ползи носят.

Опазването на климата не е само регионален проблем, а е въпрос на глобален баланс. Отделеният CO2 не стои на едно място, той се разпространява навсякъде по света. Въпреки че 28-те държави членки на Европейския съюз са третият по големина замърсител с парникови газове с дял от 8.8 процента, всъщност много не-европейски страни са засегнати от глобалното затопляне много по-сериозно и много по-отдавна. За да се поощрява опазването на климата в глобален мащаб, новите екологични технологии трябва да се използват не само в модерните индустриализирани държави, но също и в развиващите се страни и страните в преход.

Освен ясно измеримата защита на климата посредством компенсиране на CO2, проектите за компенсиране на въглеродните емисии допринасят и за устойчивото развитие на даден регион, например, чрез създаване на работни места, подобряване на местната инфраструктура, запазване на биоразнообразието и др. Световно приет стандарт за измерване на положителни ефекти като тези са 17-те Цели за устойчиво развитие на Обединените нации. Тези цели включват поощряване на образованието, както и борба с бедността и глада, и много други подобни каузи.

Задължително изискване за сертифициране на даден проект като проект за компенсиране на въглеродни емисии е той да отговаря на четирите горепосочени критерии за проекти за компенсиране на CO2 емисии (допълнителна стойност, изключване на двойната отчетност, дългосрочност, независим одит).

За проекти в рамките на ЕС конкретно критериите за допълнителна стойност и изключване на двойното отчитане представляват съществена пречка:

Много проекти в рамките на ЕС не покриват критерия за допълнителна стойност, тъй като вече има няколко програми за субсидии с цел поощряване и развитие на възобновяемата енергия или подобряване на енергийната ефективност, които правят тези проекти икономически привлекателни.

Критерият за двойно отчитане може да бъде покрит само ако се гарантира, че въглеродните спестявания, които даден проект постига, не са вече кредитирани другаде. По правило спестяванията, които се постигат в рамките на ЕС, имат пряк положителен ефект върху националния баланс за парникови газове на съответната държава; с други думи, тези спестявания помагат на държавата да постигне своите и на ЕС цели за климата. Следователно, тези спестявания не могат да бъдат сертифицирани като допълнително компенсиране на въглеродните емисии в рамките на доброволното опазване на климата.

OMV и ClimatePartner са избрали портфолио с фокус върху шест международно признати и сертифицирани проекта за компенсиране на въглеродните емисии. Проектите, които са проверени и сертифицирани съгласно международните стандарти, доказано спестяват CO2 емисии. Процесите за компенсиране на въглеродните емисии на ClimatePartner са допълнително сертифицирани от Австрийската агенция по техническа инспекция TÜV Австрия, която Ви дава гарантирана сигурност. Следните проекти са включени в портфолиото на OMV:

  • Енергия от вятъра, Свети Никола, България
  • Опазване на горите, Тамбопата, Перу
  • Биогаз, Хайкоу, Китай
  • Възобновяема енергия, Раджастан, Индия
  • Залесяване, Гуанаре, Уругвай
  • Преработване на газ, София, България

OMV си партнира с един от водещите доставчици на корпоративни решения и мерки за опазване на климата. Това е признатият и опитен партньор ClimatePartner. Създадена през 2006 г. в Мюнхен, компанията ClimatePartner днес има 50 служители в Мюнхен, Берлин, Виена, Цюрих и Ереван, които си сътрудничат с 1 500 компании в 30 държави.

Дългогодишният опит на ClimatePartner и гарантираната прозрачност на всички нейни процеси и проекти, както и личното консултиране и съдействие, бяха решаващи фактори за нашия избор.

Ако закупите гориво със своята OMV карта, съответните CO2 емисии се изчисляват на база на следните фактори*:

  • Дизел 2.696 кг CO2 / литър
  • Бензин 2.318 кг CO2 / литър

Можете да компенсирате начислените CO2 емисии от Вашия разход на гориво посредством портфолиото от проекти за компенсиране на въглеродните емисии. Това води до следната цена за климатичен неутралитет за всеки литър гориво:

  • Дизел 0.011 лв.** / литър
  • Бензин 0.010 лв.** / литър

*Поради високата степен на легитимност на IPCC OMV използва стойностите на институцията от 2006 г. за изчисляване на въглеродния двуокис. IPCC представлява междуправителствен орган на Обединените нации със 195 държави-членки, който осигурява обективна и научна оценка на резултатите от изследване на промяната в климата.

**Цените са без ДДС

Със своя принос осигуряваме климатично неутрално гориво и имаме за цел противодействие на промяната на климата. Не генерираме никаква печалба от този проект, освен получаването на сертифициране за климатично неутрални горива.

Oilfinder