Contact
OMV сайтове
OMV сайтове
OMV Websites
OMV www.omv.com/en Австрия www.omv.at/de-at Чехия www.omv.cz/cs-cz Германия www.omv.de/de-de Унгария www.omv.hu/hu-hu Нова Зеландия www.omv.nz/en-nz Норвегия www.omv.no/no-no Румъния www.omv.ro/ro-ro Сърбия www.omv.co.rs/sr-rs Словения www.omv.si/sl-si Словакия www.omv.sk/sk-sk Тунис www.omv.tn/ar-tn Турция www.omv.com.tr United Arab Emirates www.omv.ae/en-ae
OMV Gas Websites
OMV Gas www.omv-gas.com/ Австрия www.omv-gas.at Германия www.omv-gas.de Унгария www.omv-gas.hu Холандия www.omv-gas.nl
Затвори

Отпечатване, Правна информация, Защита на данни и оповестяване

В интерес на достъпен за читателите текстови поток, в нашите уебсайтове са използвани термини неутрални по полов признак, „служител“ или „партньор“, без уточнение на пола.

1. Общи положения
1. Настоящите Общи условия за ползване ("Общи условия") имат за цел да уредят основните правила за ползване на интернет страницата www.omv.bg ("Интернет страницата").

2. Интернет страницата се поддържа от "OMВ България" ООД ("ОМВ"), ЕИК 121759222, ДДС BG121759222, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Цариградско шосе №90, Капитал Форт бизнес център, Сграда А, Ет. 20, имейл: info.bulgaria@omv.com, тел: +359 2 932 9710.

3. В Интернет страницата абревиатурата "OMV" би могла да реферира към ОМВ и / или към юридическите лица, които притежават пряко или косвено участие от най-малко 50% в капитала на ОМВ ("Свързани лица"), в зависимост от вида и целта на информацията. В случай, че определена информация се отнася за конкретни юридически лица, те ще бъдат посочвани със съответното им име.

2. Изключване на отговорност
4. ОМВ полага всички усилия да се увери, че информацията предоставена чрез Интернет страницата е пълна и точна към момента на публикуването й. В случай на установени грешки и неточности в съдържанието на Интернет страницата или нейното функциониране, ОМВ ще ги отстрани незабавно след тяхното установяване.

5. ОМВ не носи отговорност за пълнотата и точността на информация, която се съдържа в електронни връзки (хиперлинкове), до които се получава достъп чрез Интернет страницата, както и за друга информация, която може да бъде отворена по какъвто и да е пряк или косвен начин чрез Интернет страницата, но не се поддържа от ОМВ.

6. ОМВ не носи отговорност за вреди, които са претърпели потребителите на Интернет страницата, но които не са пряк и непосредствен резултат от използването на информация, публикувана на Интернет страницата.

7. ОМВ не дава гаранция и не носи отговорност за наличието на вируси и други технически проблеми в Интернет страницата и/или в нейните приложения. ОМВ не носи отговорност за каквито и да е вреди, които са претърпели потребителите на Интернет страницата, но които не са пряк и непосредствен резултат от отварянето на Интернет страницата или на нейните приложения.

Интернет страницатаwww.omv.bg

8. Интернет страницата има за цел да предостави най-общо корпоративна информация за OMВ и Свързаните лица , както и обща информация за тяхната търговска дейност; информация относно предлаганите от ОМВ и/или Свързаните лица видове продукти и услуги; актуални новини относно ОМВ и/или Свързаните лица; текущи промоции на ОМВ и/или Свързаните лица; съпътстващи дейности; възможности за работа и др.

9. ОМВ публикува отделни общи условия за ползване на конкретни услуги, предлагани от ОМВ, като например услугата "Обратна връзка с клиенти (CFS)" и програмата Save & Drive. ОМВ публикува тези общи условия в съответните раздели на услугите, за които те се отнасят. В случай на противоречие между настоящите Общи условия и общите условия за ползване на някоя от конкретните услуги, предимство при ползването на съответната услуга ще имат общите условия, които се отнасят до нея.

10. Информацията, публикувана на Интернет страницата, не е и не може да се счита за предложение за сключване на търговски сделки и не следва да се използва като основание за сключване на търговски сделки.

11. Информацията, публикувана на Интернет страницата не представлява и няма да представлява покана от страна на ОМВ и/или Свързаните лица за покупка или на дялове; недвижимо имущество и/или American Depositary Receipts (ADRs).

12. ОМВ си запазва правото да променя, допълва и/или изменя предоставената информация по всяко време, в случай на промени в нормативната уредба, разпореждания на компетентни държавни органи, промяна в търговската политика на ОМВ и/или Свързаните лица, както и при промяна на пазарните условия. ОМВ си запазва правото да променя, допълва и/или изменя Общите условия и при друга необходимост по негова преценка. ОМВ ще публикува уведомление за съответните промени на Интернет страницата. Независимо от горното, ОМВ препоръчва редовно да проверявате Общите условия за евентуални промени. Промените на Общите условия влизат в сила от датата на публикуването им на Интернет страницата на ОМВ.

13. ОМВ си запазва правото да преустанови достъпа до Интернет страницата поради извършване на промени в нея, в Общите условия или в случай на промени в нормативната уредба, разпореждания на компетентни държавни органи, промяна в търговската политика на ОМВ и/или Свързаните лица, промяна на пазарните условия, както и при друга необходимост по преценка на ОМВ, за което потребителите ще бъдат уведомени.

3. Права на собственост
Освен ако не е посочено друго, авторските права върху страниците и съдържанието, публикувани на този уебсайт на ОМВ и материалите, използвани за него са собственост на ОМВ. Никоя трета страна няма лиценз или други права (например собственост, права на индустриална собственост или авторско право). Възпроизвеждането на страници или съдържание от този сайт е допустимо само за лични, информационни цели. Всяко друго възпроизвеждане или използване е строго забранено. Последващото използване на отличителните характеристики на ОМВ (напр. брандове или лога) е изрично забранено, независимо от това дали символът ® или ™ се използва или не, и особено марката ОМВ е регистрирана.

Горните разпоредби се отнасят и за пряко или непряко изтегляне или използване на софтуер чрез уебсайта на ОМВ. В случай че външни хипервръзки предоставят достъп до софтуер на трети страни, правилата и условията на тези собственици на продукти ще имат предимство и техните права трябва да бъдат спазвани.

I. Кой отговаря за обработването на данните?

Администраторът на данни е ОМВ България ООД. Ако имате въпроси относно обработването на данните Ви, моля свържете се с:
Длъжностното лице по защита на данните Моника Нинова, имейл: privacy.bg@omv.com
ОМВ България ООД
бул. Цариградско шосе 90
София
Телефон: +359 2 9329712
Имейл: privacy.bg@omv.com

II. Какви лични данни обработваме?

Личните данни, обработвани от нас, включват основни данни (напр. име, адрес, информация за контакт), информация за фактуриране (напр. данни за реквизитите на фактурата, банкови данни), данни от документацията (напр. бележки от обаждания и имейли) и данни, необходими за спазване на законови изисквания.
Ние обработваме лични данни, които получаваме от Вас (или Вашия работодател) в контекста на бизнес отношения или започване на бизнес отношения, или запис в контекста на законни интереси. Освен това обработваме данни, които законно получаваме от публично достъпни източници (например търговски регистър, имотен регистър, медии).

III. За какви цели и на какво правно основание ще бъдат обработвани Вашите данни?

a. Използване на уебсайта
Като част от работата на този уебсайт, ние събираме определени данни („лични данни“), които могат да се отнасят до идентифицирани или възможни за идентифициране физически лица, които са директно предоставени от потребителите на този уебсайт (напр. фамилия, собствено име, пощенски адрес), адрес на електронна поща, телефонен номер) или непряко (напр. IP адрес).

б. За отговор на Ваши запитвания, молби или жалби
Ние обработваме данните, които ни предоставяте в кореспонденцията Ви, за да отговорим на Ваши запитвания, молби или жалби. Обработването на данните Ви за тази цел се основава на Вашето съгласие. Получаването на личните Ви данни с тази цел се основава на Вашето свободно съгласие. Това означава, че не сте нито правно, нито договорно задължени да го направите. Ако обаче не предоставите личните си данни, няма да можем да отговорим на Вашите запитвания, молби или жалби.

в. Промоционални игри, томболи
За да провеждаме промоционални игри и да присъждаме награди на победителите, ние обработваме предоставените от Вас данни при попълването и изпращането на  съответните формуляри за участие. Обработването на данните Ви за тази цел се основава на Вашето съгласие.
Получаването на личните Ви данни с тази цел се основава на Вашето свободно съгласие. Това означава, че не сте нито правно, нито договорно задължени да го направите. Ако обаче не предоставите личните си данни, няма да можете да участвате в промоционалните игри и томболи. Подробности за съответната промоционална игра/томбола са посочени в съответните общи условия.

г. Директен маркетинг и бюлетин

Можете да се абонирате за имейл бюлетина ни на нашите уебсайтове. В този случай личните данни, които предоставяте при регистрация, ще бъдат съхранявани от нас и ще се използват за изпращане на избрания бюлетин, а в случай на предварителното Ви изрично съгласие – за получаване на реклама. Изпращаме бюлетина само на посочения от Вас имейл адрес. Можете да оттеглите съгласието си да получавате бюлетина по всяко време чрез опцията за отказ, предоставена в бюлетина или чрез privacy@omv.com.

Обработваме данните, които ни предоставяте, за да Ви информираме за нашите продукти и услуги (например чрез бюлетин) и да анализираме ефективността на нашите рекламни кампании.
Ако сте ни предоставили имейл адреса си при закупуване на някой от нашите продукти или услуги, можем да го използваме, за да Ви предоставяме информация за подобни продукти или услуги въз основа на законния ни интерес да Ви информираме за нашите продукти и услуги.
Получаването на личните Ви данни с тази цел се основава на Вашето свободно съгласие. Това означава, че не сте нито правно, нито договорно задължени да го направите. Ако обаче не предоставите личните си данни, няма да можем да Ви информираме за нашите продукти и услуги.

д. Анкети, пазарни изследвания и проучвания на удовлетвореността на клиентите

Обработваме информацията, която ни предоставяте като част от Вашето участие в анкети, пазарни изследвания и проучвания на удовлетвореността на клиентите. 
Получаването на личните Ви данни с тази цел се основава на Вашето свободно съгласие. Това означава, че не сте нито правно, нито договорно задължени да го направите. Ако обаче не предоставите личните си данни, няма да може да участвате в такива анкети или проучвания.

е. Използване на “бисквитки”

Ние събираме информация от Вас като потребител на нашия уебсайт чрез използването на бисквитки, за да направим нашия уебсайт по-лесен за ползване, ефективен и сигурен. Това включва Вашия IP адрес (анонимизиран), тип на браузъра, езикови настройки, операционна система, тип устройство, име на домейн, хост на домейн, дата и час. Правното основание за това е Вашето съгласие, което изразявате чрез подходящите настройки на браузъра или устройството, за да разрешите бисквитките.
Повече информация за използването на бисквитки на този уебсайт и техните цели, както и възможностите Ви за контрол или блокиране на бисквитките, можете да намерите в нашата Политика за „бисквитките“.
IV. Кой получава Вашите данни?
Прехвърляме Вашите данни само рестриктивно.

а. Категории получатели

За да се постигнат целите, посочени в точка III по-горе, Вашите данни може да се споделят със следните категории получатели:

 • фирми за техническа поддръжка;
 • одитори и инспектори;
 • адвокати;
 • власти и съдилища;
 • анализатори и оператори на търсачки;
 • доставчици на кол център услуги;
 • агенции за реклама и социални медии;
 • оператор на социални медийни платформи;
 • услуги за уеб анализи;
 • доставчик на услуги за анкетиране или пазарни проучвания/запитвания на клиенти;
 • купувач на части от бизнеса на OMV, ако данните Ви са част от придобитите активи;
 • компании от групата на OMV;
 • партньори на бензиностанции.

б. Прехвърляне на данни в други държави
Като част от описаната по-горе обработка на данните, Вашите данни могат да се прехвърлят на получатели в държави извън Европейския съюз (т.нар. трети държави). Прехвърляме Вашите данни само на i) държави, за които Европейската комисия е определила, че осигуряват адекватно ниво на защита на данните, ii) на получатели, които са сертифицирани съгласно рамката на Щита за личните данни на ЕС и САЩ, или iii) ако сме предприели мерки, за да гарантираме, че съответният получател осигурява адекватно ниво на защита на данните (по-специално чрез сключване на стандартни клаузи за защита на данните).

IV. Колко време съхраняваме личните Ви данни?

Обработваме Вашите лични данни толкова дълго, колкото е разумно необходимо, за да постигнем целите, посочени в точка III, а освен това в съответствие със законовите задължения за съхранение и документиране, които произтичат, наред с друго, от българското законодателство, или за установяване, предявяване и защита по правни искове. 

По принцип Вашите данни ще бъдат изтрити след оттегляне на съгласието Ви или при възражение срещу обработването на личните Ви данни, при приключване на процедурата по обработване на кандидатури за работа и при условие, че съхранението на данни не е необходимо за изпълнение на правно задължение или за установяване, предявяване или защита по правни искове. Допълнителна обработка ще се осъществи само ако изрично сте дали съгласието си за по-нататъшното използване на Вашите данни или ако законосъобразно сме си запазили правото да обработваме данните за по-дълъг период. 

Вместо да бъдат изтривани, е възможно данните да бъдат направени анонимни. В този случай всякаква препратка към дадена самоличност ще бъде премахната безвъзвратно, поради което и задълженията за заличаване съгласно закона за защита на личните данни също престават да се прилагат. В този случай каквато и да е препратка към дадена самоличност не може да бъде възстановена.

V. Вашите права

Съгласно приложимото в момента законодателство, Вие, като субект на данни, имате следните права по отношение на обработваните от нас данни: 

 • право на достъп (информация за данните, които обработваме за Вас),
 • право на коригиране (поправка на неточни данни),
 • право на ограничаване на обработката (ограничаване на обработката на данни),
 • право на преносимост на данните,
 • право на възражение, както и
 • право на заличаване (изтриване на данни – „право да бъдете забравен“).

Ако данните Ви се обработват във връзка с наши законни интереси, имате право по всяко време да възразите срещу обработването на Вашите данни по причини, произтичащи от дадена конкретна ситуация. Това се отнася по-специално до обработването на данни за целите на директния маркетинг.

Ако обработването на данните Ви се основава на Вашето съгласие, имате право да го оттеглите по всяко време с бъдещ ефект. Това оттегляне не засяга законосъобразността на обработката на данните до тази дата.
За да упражните горепосочените права, моля, свържете се с нас чрез данните за контакт, посочени по-горе в точка I или използвайте долния формуляр.
Ако смятате, че обработването на Вашите данни е в нарушение на приложимите закони за защита на личните данни или ако Вашите права за неприкосновеност на личния живот са нарушени по друг начин, моля, свържете се с нас, като използвате данните за контакт, посочени в точка I по-горе, за да ни уведомите за своите опасения, така че да можем съответно да реагираме. Освен това имате право да подадете жалба до компетентен надзорен орган.

Карта бензиностанции

Oilfinder