Contact
OMV сайтове
OMV сайтове
OMV Websites
OMV www.omv.com/en Австрия www.omv.at/de-at Чехия www.omv.cz/cs-cz Германия www.omv.de/de-de Унгария www.omv.hu/hu-hu Нова Зеландия www.omv.nz/en-nz Норвегия www.omv.no/no-no Румъния www.omv.ro/ro-ro Сърбия www.omv.co.rs/sr-rs Словения www.omv.si/sl-si Словакия www.omv.sk/sk-sk Тунис www.omv.tn/ar-tn Турция www.omv.com.tr United Arab Emirates www.omv.ae/en-ae
OMV Gas Websites
OMV Gas www.omv-gas.com/de
Затвори

Отпечатване, Правна информация, Защита на данни и оповестяване

В интерес на достъпен за читателите текстови поток, в нашите уебсайтове са използвани термини неутрални по полов признак, „служител“ или „партньор“, без уточнение на пола.

1. Общи положения
1. Настоящите Общи условия за ползване ("Общи условия") имат за цел да уредят основните правила за ползване на интернет страницата www.omv.bg ("Интернет страницата").

2. Интернет страницата се поддържа от "OMВ България" ООД ("ОМВ"), ЕИК 121759222, ДДС BG121759222, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Цариградско шосе №90, Капитал Форт бизнес център, Сграда А, Ет. 20, имейл: info.bulgaria@omv.com, тел: +359 2 932 9710.

3. В Интернет страницата абревиатурата "OMV" би могла да реферира към ОМВ и / или към юридическите лица, които притежават пряко или косвено участие от най-малко 50% в капитала на ОМВ ("Свързани лица"), в зависимост от вида и целта на информацията. В случай, че определена информация се отнася за конкретни юридически лица, те ще бъдат посочвани със съответното им име.

2. Изключване на отговорност
4. ОМВ полага всички усилия да се увери, че информацията предоставена чрез Интернет страницата е пълна и точна към момента на публикуването й. В случай на установени грешки и неточности в съдържанието на Интернет страницата или нейното функциониране, ОМВ ще ги отстрани незабавно след тяхното установяване.

5. ОМВ не носи отговорност за пълнотата и точността на информация, която се съдържа в електронни връзки (хиперлинкове), до които се получава достъп чрез Интернет страницата, както и за друга информация, която може да бъде отворена по какъвто и да е пряк или косвен начин чрез Интернет страницата, но не се поддържа от ОМВ.

6. ОМВ не носи отговорност за вреди, които са претърпели потребителите на Интернет страницата, но които не са пряк и непосредствен резултат от използването на информация, публикувана на Интернет страницата.

7. ОМВ не дава гаранция и не носи отговорност за наличието на вируси и други технически проблеми в Интернет страницата и/или в нейните приложения. ОМВ не носи отговорност за каквито и да е вреди, които са претърпели потребителите на Интернет страницата, но които не са пряк и непосредствен резултат от отварянето на Интернет страницата или на нейните приложения.

Интернет страницатаwww.omv.bg

8. Интернет страницата има за цел да предостави най-общо корпоративна информация за OMВ и Свързаните лица , както и обща информация за тяхната търговска дейност; информация относно предлаганите от ОМВ и/или Свързаните лица видове продукти и услуги; актуални новини относно ОМВ и/или Свързаните лица; текущи промоции на ОМВ и/или Свързаните лица; съпътстващи дейности; възможности за работа и др.

9. ОМВ публикува отделни общи условия за ползване на конкретни услуги, предлагани от ОМВ, като например услугата "Обратна връзка с клиенти (CFS)" и програмата Save & Drive. ОМВ публикува тези общи условия в съответните раздели на услугите, за които те се отнасят. В случай на противоречие между настоящите Общи условия и общите условия за ползване на някоя от конкретните услуги, предимство при ползването на съответната услуга ще имат общите условия, които се отнасят до нея.

10. Информацията, публикувана на Интернет страницата, не е и не може да се счита за предложение за сключване на търговски сделки и не следва да се използва като основание за сключване на търговски сделки.

11. Информацията, публикувана на Интернет страницата не представлява и няма да представлява покана от страна на ОМВ и/или Свързаните лица за покупка или на дялове; недвижимо имущество и/или American Depositary Receipts (ADRs).

12. ОМВ си запазва правото да променя, допълва и/или изменя предоставената информация по всяко време, в случай на промени в нормативната уредба, разпореждания на компетентни държавни органи, промяна в търговската политика на ОМВ и/или Свързаните лица, както и при промяна на пазарните условия. ОМВ си запазва правото да променя, допълва и/или изменя Общите условия и при друга необходимост по негова преценка. ОМВ ще публикува уведомление за съответните промени на Интернет страницата. Независимо от горното, ОМВ препоръчва редовно да проверявате Общите условия за евентуални промени. Промените на Общите условия влизат в сила от датата на публикуването им на Интернет страницата на ОМВ.

13. ОМВ си запазва правото да преустанови достъпа до Интернет страницата поради извършване на промени в нея, в Общите условия или в случай на промени в нормативната уредба, разпореждания на компетентни държавни органи, промяна в търговската политика на ОМВ и/или Свързаните лица, промяна на пазарните условия, както и при друга необходимост по преценка на ОМВ, за което потребителите ще бъдат уведомени.

3. Права на собственост
Освен ако не е посочено друго, авторските права върху страниците и съдържанието, публикувани на този уебсайт на ОМВ и материалите, използвани за него са собственост на ОМВ. Никоя трета страна няма лиценз или други права (например собственост, права на индустриална собственост или авторско право). Възпроизвеждането на страници или съдържание от този сайт е допустимо само за лични, информационни цели. Всяко друго възпроизвеждане или използване е строго забранено. Последващото използване на отличителните характеристики на ОМВ (напр. брандове или лога) е изрично забранено, независимо от това дали символът ® или ™ се използва или не, и особено марката ОМВ е регистрирана.

Горните разпоредби се отнасят и за пряко или непряко изтегляне или използване на софтуер чрез уебсайта на ОМВ. В случай че външни хипервръзки предоставят достъп до софтуер на трети страни, правилата и условията на тези собственици на продукти ще имат предимство и техните права трябва да бъдат спазвани.

4. Политиката за защита на личните данни
Ние ще уважаваме вашите права във връзка с личните данни, като спазваме всички приложими нормативни актове и регулации по защита на личните данни, включително Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 ("Общ Регламент").

Политиката за защита на лични данни, заедно с нашите Общи условия (вж. връзката вдясно) на уебсайта и всички други документи, към които политиката реферира имат за цел да Ви информират за това кои лични данни събираме от вас или вие ни предоставяте чрез този уебсайт и как те ще бъдат обработвани от нас. Моля, прочетете внимателно следното, за да разберете нашите виждания и практики относно вашите лични данни и как ще боравим с тях.

1. Кои сме ние

"OMВ България" ООД ("ОМВ"), ЕИК 121759222, ДДС BG121759222, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Цариградско шосе №90, Капитал Форт бизнес център, Сграда А, Ет. 20, имейл: info.bulgaria@omv.com, тел: +359 2 932 9710.].

2. Какви лични данни обработваме, с каква цел и на какви основания?
В процеса на работа на този уебсайт, Дружеството ще събира определена информация („лични данни“), свързана с идентифицирани физически лица, или която може да идентифицира физически лица, предоставяна пряко от потребителите на този сайт (например име, фамилия, пощенски адрес, имейл адрес, телефонен номер) или непряко (напр. IP адрес). Ние ще обработваме лични данни за следните цели, на база на правните основания, посочени за всяка от тях:

2.1. Разглеждане на уебсайта. Използване на „ бисквитки“
Когато посещавате нашия уебсайт, ние използваме „бисквитки“, за да събираме автоматично техническа информация, която може да идентифицира потребителя, като например IP адрес, вида на интернет браузъра, използван за навигация в нашия уебсайт, вашата операционна система, име на домейн или хост домейн, чрез който потребителят преглежда уебсайта.

Основната цел на използването на „бисквитки“ е да ви помогне да имате по-добро навигационно преживяване и за рекламни цели, за да ви предложим съдържание, съобразено с вашите интереси и предпочитания. Поради това, ще използваме „бисквитки“, за да Ви предложим персонализиран и подходящ подход за сърфиране в нашия уебсайт и да разберем как взаимодействате с рекламното ни съдържание.

За повече информация относно използването на „бисквитки“ в този уебсайт и за целите, за които те се използват, както и относно възможностите ви за контрол и/или забрана на „ бисквитките“, моля, вижте Политиката ни за „бисквитките“.

2.2. Отговор на вашите въпроси, запитвания или оплаквания
Ние ще обработваме Вашите лични данни като име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер и всяка друга информация или подробности, които може да ни предоставите в кореспонденцията, за да отговорим на вашите въпроси, оплаквания или запитвания в зависимост от комуникационния канал, по който се свързвате с нас, както е описано по-долу.

Цел Правно основание
Отговор на Вашите въпроси, оплаквания или запитвания по електронната поща (имейл) или по телефона.     Обработването се основава на законен интерес, позволяващ ни да отговорим на Вашите въпроси, оплаквания или запитвания.

2.3. Промоционални кампании
Ние ще обработваме лични данни, събрани от вас чрез попълване на формуляри за участие на нашия уебсайт или подобни формуляри, за да организираме промоционални кампании и/или конкурси, или да даваме награди на победителите в промоционални кампании, както и да анализираме ефективността на нашите промоционални кампании. Вашето участие в такива рекламни кампании и/или конкурси е доброволно. Следователно, Ваш избор е да решите дали да ни предоставите лични данни, като попълните формулярите за участие на нашия уебсайт или подобни формуляри, както е предвидено в правилата на промоционалните кампании или конкурси.

Цел Правно основание
a. Организиране на промоционални кампании и/или конкурси     a. Законен интерес, съгласие
b. Обработване на данни на победители в промоционални кампании за целите на даването на наградите     b. Законен интерес, съгласие

Няма да публикуваме име, фамилия, снимка или други лични данни на победителите в промоционалната кампания и/или конкурса на нашия уебсайт, освен ако субектът на данните не ни е дал своето съгласие за това.

2.4. Директни маркетингови съобщения
Ние може да обработваме лични данни, за да Ви информираме за нашите продукти и услуги, промоционални оферти, както и за абонамент за бюлетин. Като общо правило, тези лични данни ще се обработват за целите на директния маркетинг само въз основа на Вашето съгласие и чрез използване на комуникационните канали (напр. имейл, SMS и т.н. ), с които сте се съгласили при предоставянето на Вашето съгласие. Въпреки това, доколкото сте ни предоставили имейл адреса си по повод закупуването на продукт или услуга от нас, ние може да използваме имейл адреса в съответствие с действащите правни разпоредби, позволяващи ни да Ви представим търговски съобщения относно подобни продукти или услуги , основаващ се на нашия законен интерес в това отношение; в такъв случай, след получаване на имейл адреса ви от Вас и впоследствие за всяко съобщение, което може да Ви изпратим, ще Ви предоставим възможност да се противопоставите на това използване на имейл адреса (отписване).

Целеви Категории обработвани данни     Категории обработвани данни     Правно основание
а. Търговски съобщения относно подобни продукти или услуги     Имейл адрес, предоставен по повод закупуването на продукт или услуга от Дружеството:     Законен интерес, съгласие
б. Други директни маркетингови съобщения     Както е предоставено от субекта на данните при изразяване на съгласието му, например име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер:     Съгласие

2.5. Анкети, проучвания за удовлетвореността на клиентите и обратна връзка от клиентите
Ние ще обработваме Вашите лични данни, когато решите да участвате в нашите анкети или маркетингови проучвания, запитвания за удовлетвореност на клиентите, или когато предоставяте обратна информация за нашите продукти и услуги. Такива лични данни ще бъдат обработени за горепосочената цел само въз основа на Вашето съгласие, имайки предвид законния ни интерес това да ни помогне да разберем нуждите и очакванията на клиентите за нашите продукти и услуги. Вашето участие в такива анкети или маркетингови проучвания е доброволно. Следователно, Ваш избор е да решите дали да ни предоставите лични данни (като име и фамилия, информация относно Вашите предпочитания и навици за пазаруване или други лични данни, които можете да предложите да предоставите), като попълните формулярите за участие на нашия уебсайт, или подобни формуляри, както е предвидено в съответните изследвания или проучвания.

Цел Правна основа на Целта
Анкети или маркетингови проучвания, запитвания за удовлетвореност на клиентите, или когато предоставяте обратна информация за нашите продукти и услуги Съгласие, законен интерес

Автоматизирано вземане на решения и автоматизирано профилиране
Личните данни, посочени тук, не подлежат на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

3. На кого разкриваме вашите лични данни?

За постигане на целите, описани по-горе, Дружеството използва услугите на различни договорни партньори.

Някои от тях са самостоятелни администратори, като Google и Facebook.

Някои от тях са трети страни, които не се предвижда да обработват данните, но могат да имат достъп до тях при изпълнение на задачите си, или при взаимодействие с Дружеството, като например фирми за техническа поддръжка, финансови или правни одитори.

Посочените по-горе лични данни могат също така да бъдат предоставени или предадени на трети лица в следните случаи: (i ) публични власти, одитори или институции, компетентни да извършват проверки на дейността или имуществото на Дружеството, които изискват от него да предостави информация по силата на законовите задължения на последното. Такива държавни органи или институции могат да бъдат; (ii) с цел спазване на законово изискване, или защита на правата и активите на нашето дружество или други дружества или хора, като например съдилища; (iii) на придобиващи трети лица, доколкото дейността на дружеството би била (изцяло или частично) прехвърлена и данните на субектите на данни биха били част от активите, представляващи предмет на сделката. По-нататък, за целите на обработката, описани по-горе, можем да споделяме вашите лични данни с компаниите от групата ОМВ, които ще спазват указанията на Дружеството по отношение на обработката на вашите лични данни.

Физическите и юридическите лица, с които може да споделяме лични данни, са следните:

а) За целите на разглеждането на уебсайта и целите, свързани с използването на „бисквитки“, може да изпращаме лични данни на анализатори и доставчици на търсачки, за да извършват услуги за поддръжка на уебсайтове за нашия уебсайт;

б) за да отговорим на Вашите въпроси, запитвания или оплаквания, можем да споделим вашите лични данни на нашите доставчици на кол център услуги;

в) За организирането и управлението на промоционалните кампании, както и за анализиране на тяхната ефективност, ние може да изпратим Вашите лични данни на рекламни и маркетингови агенции, дигитални и социални медийни агенции;

г) За директни маркетингови съобщения може да изпращаме лични данни на рекламни и маркетингови агенции, които извършват комуникацията от наше име;

д) За извършване на анкети, маркетингови проучвания, запитвания за удовлетвореност на клиентите, или за получаване на обратна връзка от клиентите ни относно нашите продукти и услуги, можем да споделяме лични данни с доставчици на услуги за анкети или маркетингови проучвания/клиентски проучвания.

4. Пренос на лични данни в чужбина

В контекста на дейностите, описани по-горе, Вашите лични данни могат да бъдат прехвърлени в чужбина към държави в Европейския съюз („ЕС“) или в Европейското икономическо пространство („ЕИП“).

С настоящото Ви уведомяваме, че при всяко прехвърляне, извършено от Дружеството в държава-членка на ЕС или ЕИП, ще бъдат спазвани законовите изисквания, установени от Общия Регламент.

В случай, че лични данни се предават на държави, които не осигуряват адекватна защита при обработката на лични данни, се сключват договори, за да се осигури съответствие със законовите изисквания.

5. Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни

Ние ще съхраняваме Вашите лични данни само за срока, необходим за постигане на посочените по-горе цели на обработката, като спазваме и действащите правни изисквания. В случай, че Дружеството се увери, че има законни интереси, или правно задължение да обработва допълнително вашите лични данни за други цели, Вие ще бъдете надлежно информирани за това.

Нашата преценка е, че дейности по обработване, описани по-горе, ще изискват съхраняване на личните данни за следните периоди:

Цел Продължителност
1. Разглеждане на уебсайта и използване на „бисквитки“     Не се предвижда съхранение
2. Отговор на Вашите въпроси, запитвания или оплаквания     Максимум една година
3. Организиране и управление на промоционални кампании     Максимум една година
4. Директни маркетингови съобщения     Максимум 90 дни
5. Провеждане на анкети, маркетингови проучвания, запитвания за удовлетвореността на клиентите или за получаване на обратна връзка от нашите клиенти относно нашите продукти и услуги     Максимум една година

6. Обработка на данни за деца на възраст под 14 години

Всяка обработка на лични данни, представени тук, се отнася изключително за лица, навършили 14 години. Използването на системите, както и резултатите от обработката е забранено за деца под тази възраст без съгласието на техните родители/преподаватели. В случай, че въпреки разумните ни усилия да я предотвратим, подобна обработка се случи, ние ще прекратим това, когато забележим, че потребителите са на възраст, под посочената по-горе.

7. Сигурност на обработката на данни

Дружеството Ви информира, че постоянно оценява и усъвършенства въведените мерки за сигурност, за да осигури сигурна и безопасна обработка на личните данни.

8. Права на субектите на данни

В контекста на обработката на вашите лични данни, Вие имате следните права:

а. Право на достъп до обработваните лични данни: Вие имате право да получите потвърждение дали личните Ви данни се обработват или не, и ако отговорът е утвърдителен, да имате достъп до вида на личните данни и условията за обработка, чрез изпращане на запитване в тази връзка до администратора на данни;

б. Право да поискате коригиране или изтриване на лични данни: имате възможност да поискате, изпращайки запитване в тази връзка на администратора на данни, коригиране на неточни лични данни, допълването на непълни данни или изтриването на вашите лични данни, в случай че (i) данните вече не са необходими за първоначалната им цел (и няма нова законна цел), (ii) правното основание за обработката им е съгласието на техния субект, субектът на данните оттегли това съгласие и не съществува друго законно основание, (iii) субектът на данните упражни правото си на възражение и администраторът няма законни основания за обработването, които да имат преимущество, за продължаване на обработката, (iv) данните са били обработвани незаконосъобразно, (v) изтриването е необходимо за спазването на правото на ЕС или на българското право, или (vi) данните са събрани във връзка с услугите на информационното общество, предлагани на деца (ако случаят е такъв), където са приложими специални изисквания относно съгласието;

в. Право да поискате ограничаване на обработването: имате право да получите ограничаване на обработването в случаите, когато: (i) считате, че обработваните лични данни са неточни – за период, който дава възможност на администратора да провери точността на личните данни; (ii) обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им; (iii) администраторът не се нуждае повече от личните данни за горепосочените цели, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, или (iv) сте е възразили срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните;

г. Право да оттеглите Вашето съгласие за обработване, когато обработването се основава на съгласие, без това да засяга законосъобразността на обработването, извършено до този момент;

д. Право да възразите срещу обработването на данни на основания, а свързани с Вашата конкретна ситуация, когато обработването се основава на законен интерес и да възразите във всеки момент срещу обработване за целите на директния маркетинг, включително профилиране;

е. Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;

ж. Право на преносимост на данни, т.е. правото да получите личните данни, които сте предоставил на администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и правото да прехвърлите тези данни на друг администратор ако обработването е основано на Вашето съгласие или на договорно задължение и се извършва по автоматизиран начин;

з. Право да подадете жалба до органа за защита на личните данните и право да се обърнете към компетентните съдилища.

Упражняването на горепосочените права може да се извърши по всяко време. За да използвате тези права, Ви насърчаваме да използвате предоставения тук формуляр. Също така, ако желаете да оттеглите Вашето съгласие, дадено за целите на директния маркетинг, имате възможност да използвате опцията „отписване“ /“ unsubscribe“/, предоставена Ви при всяка маркетингова комуникация.

9. Промени в настоящата Политика за защита на лични данни

Политиката за защита на лични данни може да бъде изменяна и актуализирана от Дружеството периодично, ако това стане необходимо. Дружеството ще Ви уведоми за всички важни или съществени промени в настоящата Политика за защита на лични данни и ще гарантира, че уведомлението е отправено по начин, гарантиращ вашето потвърждение, например, използвайки имейл адреса, който сте ни предоставили, или други подходящи средства, осигуряващи ефективна комуникация.

10. Контакт

Можете да отправите всички въпроси по темите, предмет на тази политика към слъжностното лице по защита на личните данни, с когото можете да се свържете чрез следните данни за контакт:

Отдел по защита на данните в групата, Трабренщрасе 6-8, 1020 Виена, [Group Data Protection Office, Trabrennstraße 6-8, 1020 Wien], privacy@omv.com

OMV България. гр. София, бул. Цариградско шосе №90, Капитал Форт  бизнес  център, Сграда А, Ет. 20, privacy.bg@omv.com.

5. Политика за „Бисквитките“
1. Какво представляват „Бисквитките“?

„Бисквитката“ е малка част от данните, които уебсайтът изисква от Вашия браузър да се съхранява на Вашия компютър, мобилно крайно устройство, или други електронни устройства, на които потребителят разглежда интернет, за да му помогне ефективно да разглежда сайта, да изпълнява определени функции и да позволи уебсайтът да „запомни“ действията, или предпочитанията на потребителя с течение на времето.

2. Как използваме „бисквитките“?

Нашият уебсайт използва „бисквитки“ предимно за следните цели:

а) да запомня действията и обичайните предпочитания на потребителите;
б) да се осигури доброто функциониране на уебсайта и да се подобри неговата ефективност;
в) да помогне на потребителите да изпълнят задачи, без да се налага повторно въвеждане на информация, когато сърфират от една страница към друга, или при последващо посещение на сайта;
г) рекламиране на онлайн поведенческо поведение и показване на реклами, свързани с нещо, което потребителят е търсил в миналото.

Няма да използваме „бисквитки“ за цели, различни от посочените тук.

3. Как да контролираме „бисквитките“?

Повечето браузъри поддържат „бисквитки“, но потребителите могат да настроят своите браузъри да ги отхвърлят и да ги изтрият, когато пожелаят. Можете да контролирате и/или изтривате „бисквитките“, както желаете. Можете да изтриете всички „бисквитки“, които вече се намират на компютъра Ви, и можете да настроите повечето браузъри да предотвратяват поставянето им. Ако направите това, обаче, може да се наложи ръчно да коригирате някои предпочитания всеки път, когато посещавате даден уебсайт, а някои услуги и функции може да не работят.

Можете да блокирате/деактивирате „бисквитките“ в настройките на вашия уеб браузър. Обаче, ако използвате настройките на браузъра си, за да блокирате всички „бисквитки“ (включително основните), може да нямате достъп до всички или части от нашия уебсайт, тъй като те могат да бъдат изрично необходими за функционирането на уебсайта.

4. Какви „бисквитки“ използваме на този уебсайт?

4.1.Изрично необходими бисквитки, които се изискват за доброто функциониране и работа на нашия уебсайт. Те включват, например, „бисквитки“, които ви позволяват да влизате в защитени зони на нашия уебсайт, необходими за администриране на системата или за предотвратяване на измамни дейности.

4.2.Аналитични/ефективни „бисквитки“, които ни позволяват да разпознаваме и броим посетителите и да виждаме начините, по които посетителите разглеждат нашия уебсайт. Тези типове „ бисквитки“ ни помагат да подобрим навигационното преживяване на потребителите на нашия уебсайт, за да намерят по-лесно търсената от тях информация.

4.3.Функционални „бисквитки“, използвани за разпознаване на потребителите при връщането им в нашия уебсайт. Тези „бисквитки“ допринасят за персонализирането съдържанието на уебсайта ни за вас и запаметяване на вашите предпочитания (например, вашия избор на език или регион).

4.4.Целеви и рекламни „бисквитки“, които записват посещенията ви в нашия уебсайт, посетените от Вас страници, статиите, които сте гледали и връзките, които сте проследили. Тези „бисквитки“ се използват, за да направят рекламата, показвана на нашия уебсайт по по-подходяща за Вашите интереси, които сме определили въз основа на посетените страници/връзки и статиите, които сте прочели.

4.5.Уеб-маяци, обикновено използвани в комбинация с „ бисквитки“ за проследяване на имейли и маркиране на страници за уеб анализ.

Име на „бисквитката“ Предназначение Деактивиране на „бисквитките“
Строго необходими „бисквитки“
JSESSIONID Описание на целта, за която се използва „бисквитката“ Тези „бисквитки“ не могат да бъдат деактивирани.
JSESSIONIDFW Тази „бисквитка“ е от съществено значение за нашия сайт и ни помага да:
а) Оценим размера на аудиторията и начина на използване;
б) ускорим търсенията Ви;
в) да Ви разпознаем, когато се върнете в нашия сайт;
Аналитични/ефективни „бисквитки“
_ga „Бисквитките“ (или заявката) от трети страни се определят от трети страни, които могат да бъдат компании за проследяване или маркетинг (напр. рекламни мрежи). Тези „бисквитки“ се преглеждат отново по време на посещение на други сайтове, ако се прави бизнес и с тези компании. Повторното насочване е добър пример за приложение. Можете да деактивирате тези „бисквитки“, ако желаете. Деактивирането на тези „бисквитки“ може да доведе до по-ниско качество при навигация в нашия уебсайт.
_gid Тази „бисквитка“ ни помага да:
а) Оценим размера на аудиторията и начина на използване;
б) ускорим търсенията ви;

Функционални „бисквитки“. „Бисквитки“ за сесии

JSESSIONID „Бисквитките“ от първа страна са тези, зададени от самия сайт, които могат да бъдат прочетени само от него. Те обикновено се използват за ефективността на сайта. Можете да деактивирате тези „бисквитки“, ако желаете. Деактивирането на тези „бисквитки“ може да доведе до неправилно функциониране на секциите на уебсайта.
Ако деактивирате сесийните „бисквитки“, всеки път, когато посетите страница от този уебсайт, ще бъдете третирани като нов посетител.
JSESSIONIDFW Тази „бисквитка“ е от съществено значение за нашия сайт, за да ни помогне:
а) да ви разпознаем, когато се върнете в нашия сайт;
Насочващи и рекламиращи „бисквитки“
IDE (doubleclick.net) Тази „бисквитка“ ни помага да:
а) съхраняваме информация за предпочитанията ви и по този начин ни позволявате да персонализираме нашия сайт и да ви предоставим оферти, насочени към вашите индивидуални интереси;
Можете да деактивирате тези „бисквитки“, ако желаете.
С деактивирането на тези „бисквитки“ няма да бъдете изложени на рекламни съобщения от нас и ще се възползвате от персонализирана промоционална реклама.
DSID (doubleclick.net)
Моля, имайте предвид, че трети страни (включително, например, рекламни мрежи и доставчици на външни услуги като услуги за анализ на уеб трафик) също могат да използват „бисквитки“ и/или да имат достъп до данните, събрани от „бисквитките“ в уебсайта. Понастоящем приложимите подробности за „бисквитките“ от трети страни и/или достъпа на трети страни до данните, събрани от „ бисквитките“ на нашия уебсайт, са следните: В случай, че в момента уебсайтовете включват „бисквитки“, управлявани от трети страни/позволяващи достъп на трети страни, трябва да бъдат представени в таблица, подобна на тази по-горе, като се уточнят подробностите за третата страна, видовете „бисквитки“/име, цел, деактивиране, друга техническа информация, ако случаят е такъв.
visid_incap_###, nlbi_###, incap_ses_###_### from INVESTIS FLIFE „Бисквитките“ на трети страни се определят от трети страни, които могат да бъдат компании за проследяване или маркетинг (напр. рекламни мрежи). Тези „бисквитки“ се преглеждат отново при посещение на други сайтове, ако правят бизнес и с тези компании. Повторното насочване е добър пример за приложение. Прилага се за доставчик – трета страна (получете политиката за „бисквитките“ от тази крайна точка).
VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, PREF from YOUTUBE
_ga,eu_cn, guest_id, personalization_id, syndication_guest_id, tfw_exp from TWITTER
c_user, datr, fr, sb, xs from FACEBOOK
Винаги, когато уебсайтът ни въведе нова „ бисквитка“, управлявана от нашата компания или трета страна, Вие ще получите известие на уебсайта, включително връзка към тази политика, като същевременно ще ви предоставим възможност да деактивирате съответната „ бисквитка“, и всички „бисквитки“ ще изтекат след изтичане на срока на вписване.

Карта бензиностанции

Oilfinder