OMV сайтове
Затвори

Отпечатване, Правна информация, Защита на данни и оповестяване

В интерес на достъпен за читателите текстови поток, в нашите уебсайтове са използвани термини неутрални по полов признак, „служител“ или „партньор“, без уточнение на пола.

1. Общи положения
1. Настоящите Общи условия за ползване ("Общи условия") имат за цел да уредят основните правила за ползване на интернет страницата www.omv.bg ("Интернет страницата").

2. Интернет страницата се поддържа от "OMВ България" ООД ("ОМВ"), ЕИК 121759222, ДДС BG121759222, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Донка Ушлинова № 2, район Витоша, ж.к. Малинова долина, Гаритидж Парк, Офис Сграда 4, ет. + 1, Помещение 411, гр. София 1766, България, имейл: info.bulgaria@omv.com, тел: +359 2 932 9710.

3. В Интернет страницата абревиатурата "OMV" би могла да реферира към ОМВ и / или към юридическите лица, които притежават пряко или косвено участие от най-малко 50% в капитала на ОМВ ("Свързани лица"), в зависимост от вида и целта на информацията. В случай, че определена информация се отнася за конкретни юридически лица, те ще бъдат посочвани със съответното им име.

2. Изключване на отговорност
4. ОМВ полага всички усилия да се увери, че информацията предоставена чрез Интернет страницата е пълна и точна към момента на публикуването й. В случай на установени грешки и неточности в съдържанието на Интернет страницата или нейното функциониране, ОМВ ще ги отстрани незабавно след тяхното установяване.

5. ОМВ не носи отговорност за пълнотата и точността на информация, която се съдържа в електронни връзки (хиперлинкове), до които се получава достъп чрез Интернет страницата, както и за друга информация, която може да бъде отворена по какъвто и да е пряк или косвен начин чрез Интернет страницата, но не се поддържа от ОМВ.

6. ОМВ не носи отговорност за вреди, които са претърпели потребителите на Интернет страницата, но които не са пряк и непосредствен резултат от използването на информация, публикувана на Интернет страницата.

7. ОМВ не дава гаранция и не носи отговорност за наличието на вируси и други технически проблеми в Интернет страницата и/или в нейните приложения. ОМВ не носи отговорност за каквито и да е вреди, които са претърпели потребителите на Интернет страницата, но които не са пряк и непосредствен резултат от отварянето на Интернет страницата или на нейните приложения.

Интернет страницатаwww.omv.bg

8. Интернет страницата има за цел да предостави най-общо корпоративна информация за OMВ и Свързаните лица , както и обща информация за тяхната търговска дейност; информация относно предлаганите от ОМВ и/или Свързаните лица видове продукти и услуги; актуални новини относно ОМВ и/или Свързаните лица; текущи промоции на ОМВ и/или Свързаните лица; съпътстващи дейности; възможности за работа и др.

9. ОМВ публикува отделни общи условия за ползване на конкретни услуги, предлагани от ОМВ, като например услугата "Обратна връзка с клиенти (CFS)". ОМВ публикува тези общи условия в съответните раздели на услугите, за които те се отнасят. В случай на противоречие между настоящите Общи условия и общите условия за ползване на някоя от конкретните услуги, предимство при ползването на съответната услуга ще имат общите условия, които се отнасят до нея.

10. Информацията, публикувана на Интернет страницата, не е и не може да се счита за предложение за сключване на търговски сделки и не следва да се използва като основание за сключване на търговски сделки.

11. Информацията, публикувана на Интернет страницата не представлява и няма да представлява покана от страна на ОМВ и/или Свързаните лица за покупка или на дялове; недвижимо имущество и/или American Depositary Receipts (ADRs).

12. ОМВ си запазва правото да променя, допълва и/или изменя предоставената информация по всяко време, в случай на промени в нормативната уредба, разпореждания на компетентни държавни органи, промяна в търговската политика на ОМВ и/или Свързаните лица, както и при промяна на пазарните условия. ОМВ си запазва правото да променя, допълва и/или изменя Общите условия и при друга необходимост по негова преценка. ОМВ ще публикува уведомление за съответните промени на Интернет страницата. Независимо от горното, ОМВ препоръчва редовно да проверявате Общите условия за евентуални промени. Промените на Общите условия влизат в сила от датата на публикуването им на Интернет страницата на ОМВ.

13. ОМВ си запазва правото да преустанови достъпа до Интернет страницата поради извършване на промени в нея, в Общите условия или в случай на промени в нормативната уредба, разпореждания на компетентни държавни органи, промяна в търговската политика на ОМВ и/или Свързаните лица, промяна на пазарните условия, както и при друга необходимост по преценка на ОМВ, за което потребителите ще бъдат уведомени.

3. Права на собственост
Освен ако не е посочено друго, авторските права върху страниците и съдържанието, публикувани на този уебсайт на ОМВ и материалите, използвани за него са собственост на ОМВ. Никоя трета страна няма лиценз или други права (например собственост, права на индустриална собственост или авторско право). Възпроизвеждането на страници или съдържание от този сайт е допустимо само за лични, информационни цели. Всяко друго възпроизвеждане или използване е строго забранено. Последващото използване на отличителните характеристики на ОМВ (напр. брандове или лога) е изрично забранено, независимо от това дали символът ® или ™ се използва или не, и особено марката ОМВ е регистрирана.

Горните разпоредби се отнасят и за пряко или непряко изтегляне или използване на софтуер чрез уебсайта на ОМВ. В случай че външни хипервръзки предоставят достъп до софтуер на трети страни, правилата и условията на тези собственици на продукти ще имат предимство и техните права трябва да бъдат спазвани.

I. Кой отговаря за обработването на данните?

Администраторът на данни е ОМВ България ООД. Ако имате въпроси относно обработването на данните Ви, моля свържете се с:
Длъжностното лице по защита на данните Симеон Стойчев, имейл: privacy.bg@omv.com
ОМВ България ООД
Ул. Донка Ушлинова No 2
Гаритидж Парк
Офис Сграда 4, ет. 1
1766 София
България
Телефон: +359 2 9329712
Имейл: privacy.bg@omv.com

II. Какви лични данни обработваме?

Личните данни, обработвани от нас, включват основни данни (напр. име, адрес, информация за контакт), информация за фактуриране (напр. данни за реквизитите на фактурата, банкови данни), данни от документацията (напр. бележки от обаждания и имейли) и данни, необходими за спазване на законови изисквания.

Ние обработваме лични данни, които получаваме от Вас (или Вашия работодател) в контекста на бизнес отношения или започване на бизнес отношения, или запис в контекста на законни интереси. Освен това обработваме данни, които законно получаваме от публично достъпни източници (например търговски регистър, имотен регистър, медии).

III. За какви цели и на какво правно основание ще бъдат обработвани Вашите данни?

a. Използване на уебсайта
Като част от работата на този уебсайт, ние събираме определени данни („лични данни“), които могат да се отнасят до идентифицирани или възможни за идентифициране физически лица, които са директно предоставени от потребителите на този уебсайт (напр. фамилия, собствено име, пощенски адрес), адрес на електронна поща, телефонен номер) или непряко (напр. IP адрес).

б. За отговор на Ваши запитвания, молби или жалби
Ние обработваме данните, които ни предоставяте в кореспонденцията Ви, за да отговорим на Ваши запитвания, молби или жалби. Обработването на данните Ви за тази цел се основава на Вашето съгласие. Получаването на личните Ви данни с тази цел се основава на Вашето свободно съгласие. Това означава, че не сте нито правно, нито договорно задължени да го направите. Ако обаче не предоставите личните си данни, няма да можем да отговорим на Вашите запитвания, молби или жалби.

в. Промоционални игри, томболи
За да провеждаме промоционални игри и да присъждаме награди на победителите, ние обработваме предоставените от Вас данни при попълването и изпращането на  съответните формуляри за участие. Обработването на данните Ви за тази цел се основава на Вашето съгласие.
Получаването на личните Ви данни с тази цел се основава на Вашето свободно съгласие. Това означава, че не сте нито правно, нито договорно задължени да го направите. Ако обаче не предоставите личните си данни, няма да можете да участвате в промоционалните игри и томболи. Подробности за съответната промоционална игра/томбола са посочени в съответните общи условия.

г. Директен маркетинг и бюлетин

Можете да се абонирате за имейл бюлетина ни на нашите уебсайтове. В този случай личните данни, които предоставяте при регистрация, ще бъдат съхранявани от нас и ще се използват за изпращане на избрания бюлетин, а в случай на предварителното Ви изрично съгласие – за получаване на реклама. Изпращаме бюлетина само на посочения от Вас имейл адрес. Можете да оттеглите съгласието си да получавате бюлетина по всяко време чрез опцията за отказ, предоставена в бюлетина или чрез privacy@omv.com.

Обработваме данните, които ни предоставяте, за да Ви информираме за нашите продукти и услуги (например чрез бюлетин) и да анализираме ефективността на нашите рекламни кампании.
Ако сте ни предоставили имейл адреса си при закупуване на някой от нашите продукти или услуги, можем да го използваме, за да Ви предоставяме информация за подобни продукти или услуги въз основа на законния ни интерес да Ви информираме за нашите продукти и услуги.
Получаването на личните Ви данни с тази цел се основава на Вашето свободно съгласие. Това означава, че не сте нито правно, нито договорно задължени да го направите. Ако обаче не предоставите личните си данни, няма да можем да Ви информираме за нашите продукти и услуги.

д. Анкети, пазарни изследвания и проучвания на удовлетвореността на клиентите

Обработваме информацията, която ни предоставяте като част от Вашето участие в анкети, пазарни изследвания и проучвания на удовлетвореността на клиентите. 
Получаването на личните Ви данни с тази цел се основава на Вашето свободно съгласие. Това означава, че не сте нито правно, нито договорно задължени да го направите. Ако обаче не предоставите личните си данни, няма да може да участвате в такива анкети или проучвания.

е. Използване на “бисквитки”

Ние събираме информация от Вас като потребител на нашия уебсайт чрез използването на бисквитки, за да направим нашия уебсайт по-лесен за ползване, ефективен и сигурен. Това включва Вашия IP адрес (анонимизиран), тип на браузъра, езикови настройки, операционна система, тип устройство, име на домейн, хост на домейн, дата и час. Правното основание за това е Вашето съгласие, което изразявате чрез подходящите настройки на браузъра или устройството, за да разрешите бисквитките.
Повече информация за използването на бисквитки на този уебсайт и техните цели, както и възможностите Ви за контрол или блокиране на бисквитките, можете да намерите в нашата Политика за „бисквитките“.

ж.  Записване на телефонни разговори с цел подобряване качеството на услугите ни

Ние можем да записваме телефонните разговори от и към контактните ни центрове с цел подобряване качеството на услугите ни. Доколкото телефонните разговори (може да) съдържат Ваши лични данни, обработването на данните Ви за тази цел се основава на Вашето съгласие. Това означава, че не сте нито правно, нито договорно задължени да го направите. Ако не предоставите съгласието си (като например не останете на линия), можете да се свържете с нас, за да отговорим на Вашите запитвания, молби, жалби или друго желание за съдействие, чрез формата за контакт на интернет-страницата ни или чрез имейл/писмо до адресите за контакт, посочени на интернет-страницата ни.


IV. Кой получава Вашите данни?
Прехвърляме Вашите данни само рестриктивно.

а. Категории получатели

За да се постигнат целите, посочени в точка III по-горе, Вашите данни може да се споделят със следните категории получатели:

 • фирми за техническа поддръжка;
 • одитори и инспектори;
 • адвокати;
 • власти и съдилища;
 • анализатори и оператори на търсачки;
 • доставчици на кол център услуги;
 • агенции за реклама и социални медии;
 • оператор на социални медийни платформи;
 • услуги за уеб анализи;
 • доставчик на услуги за анкетиране или пазарни проучвания/запитвания на клиенти;
 • купувач на части от бизнеса на OMV, ако данните Ви са част от придобитите активи;
 • компании от групата на OMV;
 • партньори на бензиностанции.

б. Прехвърляне на данни в други държави
Като част от описаната по-горе обработка на данните, Вашите данни могат да се прехвърлят на получатели в държави извън Европейския съюз (т.нар. трети държави). Прехвърляме Вашите данни само на i) държави, за които Европейската комисия е определила, че осигуряват адекватно ниво на защита на данните, ii) на получатели, които са сертифицирани съгласно рамката на Щита за личните данни на ЕС и САЩ, или iii) ако сме предприели мерки, за да гарантираме, че съответният получател осигурява адекватно ниво на защита на данните (по-специално чрез сключване на стандартни клаузи за защита на данните).

IV. Колко време съхраняваме личните Ви данни?

Обработваме Вашите лични данни толкова дълго, колкото е разумно необходимо, за да постигнем целите, посочени в точка III, а освен това в съответствие със законовите задължения за съхранение и документиране, които произтичат, наред с друго, от българското законодателство, или за установяване, предявяване и защита по правни искове. 

По принцип Вашите данни ще бъдат изтрити след оттегляне на съгласието Ви или при възражение срещу обработването на личните Ви данни, при приключване на процедурата по обработване на кандидатури за работа и при условие, че съхранението на данни не е необходимо за изпълнение на правно задължение или за установяване, предявяване или защита по правни искове. Допълнителна обработка ще се осъществи само ако изрично сте дали съгласието си за по-нататъшното използване на Вашите данни или ако законосъобразно сме си запазили правото да обработваме данните за по-дълъг период. 

Вместо да бъдат изтривани, е възможно данните да бъдат направени анонимни. В този случай всякаква препратка към дадена самоличност ще бъде премахната безвъзвратно, поради което и задълженията за заличаване съгласно закона за защита на личните данни също престават да се прилагат. В този случай каквато и да е препратка към дадена самоличност не може да бъде възстановена.

V. Вашите права

Съгласно приложимото в момента законодателство, Вие, като субект на данни, имате следните права по отношение на обработваните от нас данни: 

 • право на достъп (информация за данните, които обработваме за Вас),
 • право на коригиране (поправка на неточни данни),
 • право на ограничаване на обработката (ограничаване на обработката на данни),
 • право на преносимост на данните,
 • право на възражение, както и
 • право на заличаване (изтриване на данни – „право да бъдете забравен“).

Ако данните Ви се обработват във връзка с наши законни интереси, имате право по всяко време да възразите срещу обработването на Вашите данни по причини, произтичащи от дадена конкретна ситуация. Това се отнася по-специално до обработването на данни за целите на директния маркетинг.

Ако обработването на данните Ви се основава на Вашето съгласие, имате право да го оттеглите по всяко време с бъдещ ефект. Това оттегляне не засяга законосъобразността на обработката на данните до тази дата.
За да упражните горепосочените права, моля, свържете се с нас чрез данните за контакт, посочени по-горе в точка I или използвайте долния формуляр.
Ако смятате, че обработването на Вашите данни е в нарушение на приложимите закони за защита на личните данни или ако Вашите права за неприкосновеност на личния живот са нарушени по друг начин, моля, свържете се с нас, като използвате данните за контакт, посочени в точка I по-горе, за да ни уведомите за своите опасения, така че да можем съответно да реагираме. Освен това имате право да подадете жалба до компетентен надзорен орган.

Защита на лични данни при видеонабюдение (PDF, 177,7 KB)
Защита на лични данни при видеонабюдение (PDF, 50,7 KB)

5. Политика за „Бисквитките“
1. Какво представляват „Бисквитките“?

„Бисквитката“ е малка част от данните, които уебсайтът изисква от Вашия браузър да се съхранява на Вашия компютър, мобилно крайно устройство, или други електронни устройства, на които потребителят разглежда интернет, за да му помогне ефективно да разглежда сайта, да изпълнява определени функции и да позволи уебсайтът да „запомни“ действията, или предпочитанията на потребителя с течение на времето.

2. Как използваме „бисквитките“?

Нашият уебсайт използва „бисквитки“ предимно за следните цели:

а) да запомня действията и обичайните предпочитания на потребителите;
б) да се осигури доброто функциониране на уебсайта и да се подобри неговата ефективност;
в) да помогне на потребителите да изпълнят задачи, без да се налага повторно въвеждане на информация, когато сърфират от една страница към друга, или при последващо посещение на сайта;
г) рекламиране на онлайн поведенческо поведение и показване на реклами, свързани с нещо, което потребителят е търсил в миналото.

Няма да използваме „бисквитки“ за цели, различни от посочените тук.

3. Как да контролираме „бисквитките“?

Повечето браузъри поддържат „бисквитки“, но потребителите могат да настроят своите браузъри да ги отхвърлят и да ги изтрият, когато пожелаят. Можете да контролирате и/или изтривате „бисквитките“, както желаете. Можете да изтриете всички „бисквитки“, които вече се намират на компютъра Ви, и можете да настроите повечето браузъри да предотвратяват поставянето им. Ако направите това, обаче, може да се наложи ръчно да коригирате някои предпочитания всеки път, когато посещавате даден уебсайт, а някои услуги и функции може да не работят.

Можете да блокирате/деактивирате „бисквитките“ в настройките на вашия уеб браузър. Обаче, ако използвате настройките на браузъра си, за да блокирате всички „бисквитки“ (включително основните), може да нямате достъп до всички или части от нашия уебсайт, тъй като те могат да бъдат изрично необходими за функционирането на уебсайта.

4. Какви „бисквитки“ използваме на този уебсайт?

4.1.Изрично необходими бисквитки, които се изискват за доброто функциониране и работа на нашия уебсайт. Те включват, например, „бисквитки“, които ви позволяват да влизате в защитени зони на нашия уебсайт, необходими за администриране на системата или за предотвратяване на измамни дейности.

4.2.Аналитични/ефективни „бисквитки“, които ни позволяват да разпознаваме и броим посетителите и да виждаме начините, по които посетителите разглеждат нашия уебсайт. Тези типове „ бисквитки“ ни помагат да подобрим навигационното преживяване на потребителите на нашия уебсайт, за да намерят по-лесно търсената от тях информация.

4.3.Функционални „бисквитки“, използвани за разпознаване на потребителите при връщането им в нашия уебсайт. Тези „бисквитки“ допринасят за персонализирането съдържанието на уебсайта ни за вас и запаметяване на вашите предпочитания (например, вашия избор на език или регион).

4.4.Целеви и рекламни „бисквитки“, които записват посещенията ви в нашия уебсайт, посетените от Вас страници, статиите, които сте гледали и връзките, които сте проследили. Тези „бисквитки“ се използват, за да направят рекламата, показвана на нашия уебсайт по по-подходяща за Вашите интереси, които сме определили въз основа на посетените страници/връзки и статиите, които сте прочели.

4.5.Уеб-маяци, обикновено използвани в комбинация с „ бисквитки“ за проследяване на имейли и маркиране на страници за уеб анализ.

Име на „бисквитката“ Предназначение Деактивиране на „бисквитките“
Строго необходими „бисквитки“
JSESSIONID Описание на целта, за която се използва „бисквитката“ Тези „бисквитки“ не могат да бъдат деактивирани.
JSESSIONIDFW Тази „бисквитка“ е от съществено значение за нашия сайт и ни помага да:
а) Оценим размера на аудиторията и начина на използване;
б) ускорим търсенията Ви;
в) да Ви разпознаем, когато се върнете в нашия сайт;
Аналитични/ефективни „бисквитки“
_ga „Бисквитките“ (или заявката) от трети страни се определят от трети страни, които могат да бъдат компании за проследяване или маркетинг (напр. рекламни мрежи). Тези „бисквитки“ се преглеждат отново по време на посещение на други сайтове, ако се прави бизнес и с тези компании. Повторното насочване е добър пример за приложение. Можете да деактивирате тези „бисквитки“, ако желаете. Деактивирането на тези „бисквитки“ може да доведе до по-ниско качество при навигация в нашия уебсайт.
_gid Тази „бисквитка“ ни помага да:
а) Оценим размера на аудиторията и начина на използване;
б) ускорим търсенията ви;

Функционални „бисквитки“. „Бисквитки“ за сесии

JSESSIONID „Бисквитките“ от първа страна са тези, зададени от самия сайт, които могат да бъдат прочетени само от него. Те обикновено се използват за ефективността на сайта. Можете да деактивирате тези „бисквитки“, ако желаете. Деактивирането на тези „бисквитки“ може да доведе до неправилно функциониране на секциите на уебсайта.
Ако деактивирате сесийните „бисквитки“, всеки път, когато посетите страница от този уебсайт, ще бъдете третирани като нов посетител.
JSESSIONIDFW Тази „бисквитка“ е от съществено значение за нашия сайт, за да ни помогне:
а) да ви разпознаем, когато се върнете в нашия сайт;
Насочващи и рекламиращи „бисквитки“
IDE (doubleclick.net) Тази „бисквитка“ ни помага да:
а) съхраняваме информация за предпочитанията ви и по този начин ни позволявате да персонализираме нашия сайт и да ви предоставим оферти, насочени към вашите индивидуални интереси;
Можете да деактивирате тези „бисквитки“, ако желаете.
С деактивирането на тези „бисквитки“ няма да бъдете изложени на рекламни съобщения от нас и ще се възползвате от персонализирана промоционална реклама.
DSID (doubleclick.net)
Моля, имайте предвид, че трети страни (включително, например, рекламни мрежи и доставчици на външни услуги като услуги за анализ на уеб трафик) също могат да използват „бисквитки“ и/или да имат достъп до данните, събрани от „бисквитките“ в уебсайта. Понастоящем приложимите подробности за „бисквитките“ от трети страни и/или достъпа на трети страни до данните, събрани от „ бисквитките“ на нашия уебсайт, са следните: В случай, че в момента уебсайтовете включват „бисквитки“, управлявани от трети страни/позволяващи достъп на трети страни, трябва да бъдат представени в таблица, подобна на тази по-горе, като се уточнят подробностите за третата страна, видовете „бисквитки“/име, цел, деактивиране, друга техническа информация, ако случаят е такъв.
visid_incap_###, nlbi_###, incap_ses_###_### from INVESTIS FLIFE „Бисквитките“ на трети страни се определят от трети страни, които могат да бъдат компании за проследяване или маркетинг (напр. рекламни мрежи). Тези „бисквитки“ се преглеждат отново при посещение на други сайтове, ако правят бизнес и с тези компании. Повторното насочване е добър пример за приложение. Прилага се за доставчик – трета страна (получете политиката за „бисквитките“ от тази крайна точка).
VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, PREF from YOUTUBE
_ga,eu_cn, guest_id, personalization_id, syndication_guest_id, tfw_exp from TWITTER
c_user, datr, fr, sb, xs from FACEBOOK
Винаги, когато уебсайтът ни въведе нова „ бисквитка“, управлявана от нашата компания или трета страна, Вие ще получите известие на уебсайта, включително връзка към тази политика, като същевременно ще ви предоставим възможност да деактивирате съответната „ бисквитка“, и всички „бисквитки“ ще изтекат след изтичане на срока на вписване.

Oilfinder